f06d72b9c584626a2550df36e3a5b8d0
f18a37745f75c8433c69422e9eeffbc2

JKA KATA(s):

(click to see video)


Taikyoku Shodan - (First cause)

Heian shodan - (Peaceful mind, first level)

Heian nidan - (Peaceful mind, second level)

Heian sandan - (Peaceful mind, third level)

Heian yondan - (Peaceful mind, forth level)

Heian godan - (Peaceful mind, fifth level)

Tekki shodan - (Iron horse riding, first level)

Tekki nidan - (Iron horse riding, second level)

Tekki sandan - (Iron horse riding, third level)

Bassai dai - (To penetrate a fortress - big)

Bassai sho - (To penetrate a fortress - small)

Kanku dai - (To view the sky - big)

Kanku sho - (To view the sky - small)

Jion - (Love & goodness)

Jiin - (Love & shadow)

Jitte - (Ten hands)

Enpi - (Flying swallow)

Hangetsu - (Half moon)

Meikyo - (Bright mirror)

Niju shi ho - (twenty four steps)

Wankan - (King and crown)

Gankaku - (Crane on a rock)

Sochin - (Strength and calm)

Chinte - (Rare hand)

Unsu - (Cloud hands)

Goju shi ho sho - (Fifty four steps - small)

Goju shi ho dai - (Fifty four steps - big)